Nado logo

NADO

p.a. Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER
Telefoon: 015-251 2022
KvK: 40398357

NADO 2022/192/RK

Update van de voorzitter NADO

Het gezegde van “de rijdende trein” was wel van toepassing toen ik het stokje overnam van mijn voorganger. In korte tijd heb ik me diverse dossiers van lopende zaken eigen moeten maken. Zaken die allemaal focus en alertheid vragen.

Zijdelings en zeker in 80% van de gevallen is de NADO direct betrokken bij diverse activiteiten van de Beheerstichting Werken onder Overdruk (SWOD). De NADO vertegenwoordigt 70% van de duikbedrijven die onderdeel zijn van de civiele sector werken onder overdruk. Dat is 30% te weinig omdat we soms met kracht een vuist willen maken bij door overheid opgelegde wet- en regelgeving.

70% van de leden leveren naast de jaarlijkse contributie diensten onbezoldigd diensten in de vorm van kennisoverdracht. 50% van onze leden lukt het om daadwerkelijk deskundigen beschikbaar te stellen voor het door wet gecreëerde overlegstructuur.  Daarnaast schromen duikbedrijven niet om zaken die zij signaleren onderbouwd onder de aandacht te brengen.

Nieuws & Links

 

Invoering nieuw vakbekwaamheidsstelsel uitgesteld naar 1 april 2021 - oprichting Registratie Instelling Civiele Duikarbeid een feit 

Zoals bekend zal het huidige stelsel van certificatie worden omgezet naar een wettelijk Registratiestelsel. Ten behoeve van deze stelselwijziging krijgen de brandweer, Defensie en politie een eigen registratie-instelling. SWOD heeft opdracht gegeven tot de oprichting en inrichting van een Stichting, die deze registratie onafhankelijk gaat verzorgen voor de civiele sector. Kees van Dongen, partner bij Personeelskracht, voert deze opdracht uit.

Voor meer informatie: www.werkenonderoverdruk.nl 

 

Invoering Keuringsrichtlijnen

Invoering Keuringsrichtlijn werken onder overdruk en een keuringsrichtlijn voor Hyperbare medewerkers. De sector heeft twee keuringsrichtlijnen ontwikkeld voor de wettelijke verplichte duikmedische keuring. 
De keuringsrichtlijn voor duikers is in de basis een vertaling van de HSE MA1.  Voor meer informatie www.werkenonderoverdruk.nl

Op de Arbocatalogus Werken onder Overdruk - www.ArbocatalogusWoO.nl - kunt u de keuringsrichtlijnen vinden in pdf en downloaden.

 

 

Nieuw telefoonnummer voor het Duikmedisch Centrum - DMC - 

Het telefoonnummer van het Duikmedisch Centrum (DMC) gaat wijzigen.

Vanaf heden is het DMC bereikbaar op 088 950 14 17.

Het oude nummer zal tijdelijk nog behouden worden, tot 31 maart 2021.

Graag het nieuwe nummer opnemen in uw bedrijfsvoering en zoveel mogelijk mensen in kennis stellen.

 

Robin Knook - voorzitter NADO per 1 januari 2021

Leo Lagarde, sinds 2009 voorzitter van de NADO heeft per 1 januari 2021 de voorzittershamer overgedragen aan Robin Knook. 

Robin Knook is een voormailge genieduiker die na zijn militaire dienst is gaan werken bij GB Diving. Nadat  GB Diving is overgenomen door Smit/Boskalis is zijn carriere verder gegaan bij Smit Subsea. Zijn huidige functie is Technical Authority Diving Equipment bij Boskalis Subsea. Hij is actief in diverse IMCA commissies en werkgroepen. 

Op 16 december 2020 heeft Lagarde zijn laatste ALV als voorzitter bijgewoond. Lagarde was sinds 2009 onafhankelijk voorzitter van de NADO. Door deze functie en het voorzitterschap van de IDSA heeft Lagarde veel contacten in het buitenland en hij gaf aan dat de duiksector er trots op mag zijn dat de Nederlandse beroepsduiker zo’n goed imago op gebied van kwaliteit en veiligheid wereldwijd geniet.

Vanaf 2009 is Lagarde betrokken geweest bij de transitie naar het vakbekwaamheidsstelsel Beoordelen conform de Norm 17024 en nu zit de sector wederom in een transitie naar het stelsel persoonsregistratie. Een gevolg van een terugtredende overheid. Ook de Arbocatalogus Werken onder Overdruk is daar een gevolg van. Hij bedankt de vertegenwoordigers die heel wat werk hebben gestoken in de documenten van de Arbocatalogus. Ook de modelovereenkomst-zzp dat in samenwerking met de belastingdienst is opgesteld is een mooi product waar hij aan heeft meegewerkt.

Het formele afscheid vindt plaats op een later tijdstip.

 

Basis Inspectie Module Duikarbeid - SZW 

Inspectie SZW heeft haar document  Basis Inspectie Module Duikarbeid  in 2019 gepubliceerd. Op zich is dit een goed document als inventarisatie en vertaling van de wetsartikelen over duikarbeid.

De BIM bevat een instructie voor de aanpak van een inspectie van duikarbeid op locatie. De BIM is dus bruikbaar voor eigen inspecteurs bij actief en reactief werk.

We hebben de tekst bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat op pagina 9 van de BIM een verzwaring staat ten opzichte van de huidige Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Artikel 6.16 Arbeidsomstandighedenbesluit

 

Op pagina 9 van de BIM staat

Duikmedische begeleiding

In de nabijheid van de plaats waar de duikarbeid wordt uitgevoerd is een persoon aanwezig die het persoonscertificaat duikmedisch begeleider bezit. Deze functie mag niet door de duiker of de reserveduiker worden uitgevoerd.

 

Concreet staat hier dat bij een driemansduikploeg de Duikploegleider als Duikmedisch Begeleider moet optreden en dus moet hij in het bezit zijn van een geldig certificaat Duikmedisch Begeleider. 

Wij achten het van belang u daarop te attenderen.

 

Actualisatie Arbocatalogus Werken onder Overdruk 

Medio 2020 is de Arbocatalogus Werken onder overdruk geactualiseerd. 

De gehele Arbocatalogus en de WOD-SOE zijn in de Nederlandse en Engelse taal in pdf te downloaden.

In de Arbocatalogus duikarbeid zijn opgenomen onder andere:

  • Een sectie over training voor het gebruik van SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV), wat alleen gebruikt mag worden door overheidsdiensten;
  • Eisen betreffende minimum informatie die een opdrachtgever aan een opdrachtnemer moet verschaffen;
  • Extra eisen waar op gelet moet worden tijdens de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

WOD-SOE

In het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE) zijn opgenomen onder andere:

  • Een definitie voor SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV);
  • Onderhoudssysteem eisen, verlenging van de geldigheidsduur van certificaten;
  • Minimum system eisen voor SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV), wat alleen gebruikt mag worden door overheidsdiensten;
  • De minimum system eisen staan in drie separate secties SCUBA, Surface Supplied Equipment (SSE) en Saturatiesysteem duikwerkzaamheden en is er een verwijzing naar de relevante Detailbladen, die waar nodig aangepast zijn.

Informatiebladen duiken

Ook zijn er twee Informatiebladen duiken ontwikkeld die in detail omschrijven de risico,s en beheersmaatregelen van Drukverschillen (Delta P) en Werkzaamheden met een Hogedrukspuit.

Voor meer informatie: www.ArbocatalogusWoO.nl

 

 

Verouderde - niet meer relevante berichten.  

Hard Copy Arbocatalogus Werken onder Overdruk

gedateerd 2016  

Omdat het toch niet altijd mogelijk is in het veld via internet de digitale Arbocatalogus Werken onder Overdruk na te lezen is op verzoek van de Sector de Arbocatalogus Werken onder Overdruk ook in Hard Copy verschenen. Deze publicatie is sinds december 2015 beschikbaar.

http://www.arbocataloguswoo.nl/nl/hardcopy.html

 

Geactualiseerde Arbocatalogus Werken onder Overdruk    

De Inspectie SZW heeft de herziene Arbocatalogus Werken onder Overdruk www.ArbocatalogusWoO.nl en het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD SOE) op 2 april 2014 na marginale toetsing  goedgekeurd. Deze goedkeuring en de daadwerkelijke invoering van deze versie zal ge�ffectueerd worden na publicatie in de Staatscourant. 

In het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van de Sector Werken onder Overdruk (Defensie, Brandweer en Civiele Sector) gewerkt aan de evaluatie van de Arbocatalogus inclusief harmonisatie met het nieuwe stelsel van certificatie en accreditatie,  een herzien beleid op dit gebied  van het ministerie van SZW.  http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/certificatie

Het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD SOE) vervangt de Beoordelingsrichting Duik- en Caissonsystemen (BRL D&C).  
http://www.arbocataloguswoo.nl/nl/wod-soe.html

De branche vertegenwoordigers hebben in het vierde kwartaal van 2013 zorggedragen voor achterbanberaad. Daarna is de Arbocatalogus voor marginale toetsing aangeboden aan Inspectie SZW. Eind 2013 leidde een reactie van ISZW tot een aanvullende aanpassing van de Arbocatalogus. Uiteindelijk werd op 2 april een schriftelijke goedkeuring van ISZW ontvangen.

De handhavers Staatstoezicht op de Mijnen en Inspectie SZW zullen bij inspecties waar sprake is van werkzaamheden onder overdruk deze Arbocatalogus als referentiekader overnemen.

Door herinrichting van de Sector Werken onder Overdruk naar het model van ISZW zal de Beheerstichting Werken onder Overdruk � SWOD � het beheer van de Arbocatalogus overnemen. 

 

Maart 2012: SZW publiceert de Werkveldspecifieke Certificatieschema's (persoonscertificatie)

De Directie Arbeidsomstandigheden van het ministerie van Sociale Zaken (SZW) gaat in 2012 op een andere wijze gebruik maken van het stelsel van accreditatie en certificatie, cf EU-Beleid. Sinds 2002 werkt de overheid al aan deze wetswijziging. Dit geldt voor alle beroepen die vallen onder de term �hoog risicovol arbeid�, zoals asbest, arbeidshygi�ne, verticaal transport en werken onder overdruk, waar duikarbeid onder valt.  SZW heeft destijds een raamwerk van de modeldocumenten gepresenteerd en de betrokken partijen in de diverse branches (werkgevers en werknemers) gevraagd om deskundige inbreng om zo te komen tot certificatieschema�s, waarop de Certificerende Instellingen (CI�s) moeten toetsen.
 
De door de partijen opgestelde certificatieschema�s worden beoordeeld door de Raad van Accreditatie (www.RvA.nl ) en op basis van deze beoordeling goedgekeurd door SZW. Voor de sector Arbeid onder Overdruk zijn de certificatieschema�s in 2009 aangeboden. Na verwerking van de opmerkingen van SZW in 2010 vond er een tweede ronde plaats. Eind 2011/ begin 2012 vond SZW de inhoud aansluiten op het overheidsbeleid.
 
Op 16 maart 2012 zijn de (certificatie)schema�s in het kader van de stelselwijziging Certificatie Arbeidsomstandigheden in de Staatscourant gepubliceerd (zie publicatie 4230). Hiermee is Fase I de opstartfase afgerond en treedt Fase II op 1 juli 2012 in werking.   Er is een overgangsregeling van 2 jaar (t.e.m. 1 juli 2014).
 
In de werkveldspecifieke certificatieschema�s (WSCS) staan de eisen waaraan de certificaathouders moeten voldoen en waarop de CI�s moeten toetsen.  Het nieuwe stelsel schrijft een nieuwe hi�rarchie anders dan onze industrie gewend was, voor. Zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Beheerstichting. Daarom heeft SZW de Beheerstichting Werken onder Overdruk (kortweg SWOD) in 2008 opgericht. De opstartfase, waarbij SZW de ontwikkelingen nauw volgde en daar waar nodig, sturing gaf, duurde van 2008 � 2011.
 
Begin 2012 onderging de Beheerstichting SWOD (www.werkenonderoverdruk.nl)  een statutenwijziging vanwege be�indiging van de opstartfase en de aanvang van de beheerfase.
 
Onder SWOD opereert het Centraal College van Deskundigen (CCvD), hierin zijn de diverse disciplines uit de Sector Werken onder Overdruk vertegenwoordigd zoals Defensie, Brandweer en Civiel.
 
De diverse disciplines (brandweer, defensie en civiel) vormen zelf het College van Deskundigen (CvD), waarin alle partijen per discipline zijn vertegenwoordig. Deze partijen behartigen het belang van hun achterban, zoals werkgevers en werknemersorganisaties. De voorzitters van deze Colleges hebben zitting het Centraal College van Deskundigen onder SWOD.
 
Het SWOD CCvD verzamelt en oordeelt de deskundige inbreng van de CvD�s en adviseert het Bestuur van SWOD. Onder SWOD wordt ook door een Centrale Examencommissie samengewerkt aan ��n itembank (examenvragen / meetmomenten) en ��n examenreglement.
 
De Certificerende Instellingen (CI�s) aangewezen door SZW op basis van een positieve beoordeling door de Raad van Accreditatie, certificeren (toetsen/beoordelen) conform de door SZW goedgekeurde  certificatieschema�s, die door het CCvD voor SWOD is opgesteld. De CI plaatst bij verstrekking van het certificaat de certificaathouder in een openbaar register, dat wordt beheerd door de beheerstichting SWOD.
 
Voor meer informatie
www.werkenonderoverdruk.nl
 
Naast de hi�rarchie wijzigt ook de terminologie.
Bijvoorbeeld: momenteel is de opleiding Duikarbeid opgebouwd uit 4 modules, te weten Categorie D, A, B en C.  Vanaf 1 juli 2012 zijn dat 8 modules.
 
Te weten
� A1 Scuba tot 9 meter  (= huidig D)
� A2 Scuba tot 15 meter
� A3 Scuba tot 30 meter  (= huidig A)
� B1 SSE tot 15 meter
� B2 SSE tot 30 meter (= huidig B overgangsregeling 1994/1995)
� B3 SSE tot 50 meter offshore
� B4 SSE tot 50 meter met wetbell  (= huidig B)
� C  Closed Bell/saturatie  (= huidig C).
 
Daarnaast moet er een strikte scheiding komen tussen opleiden en certificeren. Degene die opleidt mag niet betrokken worden bij het examinerings/beoordelingsmoment wat leidt tot uitgifte van het wettelijke certificaat .
 
En er is sprake van daadwerkelijk hercertificering!
Voor het duikmedische deel (begeleider en arts) werd dit al gedaan omdat het certificaat met een geldigheid van twee jaar werd uitgegeven.
Voor Duikarbeid en Duikploegleider kon men tot op heden volstaan met aantoonbaar actuele werkervaring d.m.v. logboek. Echter, het nieuwe stelsel schrijft nu voor dat de duiker en/of duikploegleider dit daadwerkelijk moet laten bevestigen door de CI. Certificaten worden in het nieuwe stelsel op basis van hertoetsing (zie certificatieschema�s) afgegeven voor 4 jaar en na 2 jaar dient er een tussentijdse controle (logboekonderzoek) plaats te vinden. Actieve duikers en duikploegleiders worden aangeraden contact op te nemen met de certificerende instantie, civiel: het NDC www.ndcci.nl  


2011:

Lancering website Arbocatalogus Werken onder Overdruk (duikarbeid, hyperbare geneeskunde, caissonarbeid en overig duikarbeid)

Ruim 220 bezoekers uit de sector Werken onder overdruk (duikindustrie, caissonbouw en hyperbare geneeskunde) woonden op 28 maart 2011 het NDC Symposium bij. Naast werkgevers en werknemers waren ook vertegenwoordigers van de overheid aanwezig. Toeleveranciers van de industrie, waaronder de NADO, hebben presentaties verzorgd.

Het NDC wil met dit Symposium aan alle betrokken partijen, opdrachtgevers, uitvoerders, bestekschrijvers, (hoofd)aannemers, veiligheidsdeskundigen, duikploegleiders, duikers, duikmedische begeleiders, caissonwerkers, tunnelboormachinewerkers, duiker/keuringsartsen en degene die duiken als nevenactiviteit hebben, zoals dierverzorgers, autobergers, politie, een praktische handreiking doen om goed om te gaan met het nieuwe formele instrumentarium.

De Arbocatalogus
De arbocatalogus is onderdeel van een herschikking van verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners. E.e.a. op basis van het SER-advies over de arbowet. De arbocatalogi zijn voor werkgevers en werknemers een hulpmiddel om systematisch, praktijkgericht en op maat de arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf aan te pakken. Het resultaat moet een voor de direct betrokkenen (werkgevers, werknemers en opdrachtgevers) toegankelijk, begrijpelijk en hanteerbare arbocatalogus zijn, die ze gr��g gebruiken, omdat hij daadwerkelijk helpt bij het onder controle krijgen van arbeidsrisico�s.

Onder auspici�n van het NDC heeft de Commissie Arbocatalogus WOO in 2008 en 2009 gewerkt aan de inhoud van de betreffende Arbocatalogus. Leden van de NADO hebben een grote bijdrage hieraan geleverd en regelmatig onder haar leden achterbanberaad gehouden.

De arbocatalogus is een levend document, dat steeds moet worden aangepast aan de voortschrijdende �stand der techniek�, aan nieuwe risico�s of nieuwe wetgeving, een toekomstige taak van de Commissie Arbocatalogus WOO. De leden van de NADO Commissie Arbocatalogus zullen onder de leden regelmatig de Arbocatalogus evalueren en werken aan het wensenlijstje voor de wettelijke verplichte evaluatieronde van de Arbocatalogus over twee jaar.

De digitale Arbocatalogus Werken onder Overdruk kunt u vinden op www.ArbocatalogusWoO.nl

 
2010:

Publicatie Arbeidsinspectie "Duikarbeid Rapportage Inspectie-resultaten particuliere duikbedrijven 2008 - 2009"

In de Arbobranchebrochure van de Arbeidsinspectie "Arbeidsrisico's bij duikarbeid - Veilig werken boven en onder water" september 2008 kondigde de Arbeidsinspectie aan dat zowel de Arbeidsinspectie als Staatstoezicht op de Mijnen gingen controleren tijdens inspecties in duiksector specifiek op de arbeidsrisico's zoals blootstelling aan gevaarlijkse stoffen en biologische agentia in verontreinigd water, fysieke belasting en arbeids- en rusttijden.

De resultaten van deze inspecties zijn gepubliceerd in de publicatie "duikarbied: rapportage inspectie-resultaten particuliere duikbedrijven 2008 - 2009". De inspecties richtten zich op duikarbeid in de binnenwateren (inshore). De inspectieaanpak bestond uit bedrijfsinspecties op basis van documentenonderzoek, inspecties op de duiklocatie en aanvullende monitorvragen. In totaal zijn er 47 inspecties uitgevoerd bij 30 bedrijven, 12 bedrijven waren lid van de brancheorganisatie NADO. Afgezet tegen het totaal van de branche van ruim 70 bedrijven geven de resultaten derhalve een realistisch beeld van de naleving in de duikbrachche.

Hier kunt u het rapport downloaden.

 Publicatie in de Staatscourant Arbocatalogus Werken onder Overdruk & Beoordelingsrichtlijn Onderhoudssysteem Duik- en Caissonmateriaal

Op 7 juli 2010 heeft de publicatie van de goedgekeurde Arbocatalogus Werken onder Overdruk plaatsgevonden in de Staatscourant Nummer 10454 van 7 juli 2010.

Onder auspicien van het NDC heeft de Sector Werken onder overdruk, waaronder de NADO, gewerkt aan de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. De Catalogus is 7 juli 2009 ter toetsing aan de Arbeidsinspectie aangeboden en op 23 december 2009 heeft de Arbeidsinspectie na een marginale toetsing de Arbocatalogus goedgekeurd.

Na een overgangsperiode van drie maanden (7 oktober 2010) gaat de Arbeidsinspectie conform de Arbocatalogus handhaven. Dit geldt ook voor de inhoud van de documenten waarin in de Arbocatalogus naar verwezen wordt. Zoals de Beoordelingsrichting Onderhoudssysteem Duik- en Caissonmaterieel.

De Arbocatalogus is een "levend" document en de Commissie Arbocatalogus heeft de tips van de Arbeidsinspectie verwerkt in het concept.

De beleidsregels 6.14 Caissonarbeid en 6.15 Duikarbeid zijn hiermee komen te vervallen.

Download hier de versie 30 maart 2010 van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk.

Download hier de Beoordelingsrichtlijn (BRL).

De BRL D&C is van 2004 tot en met maart 2006 opgesteld door het Voorlopig College van Deskundigen, waarin vertegenwoordigers van de Sector Arbeid onder Overdruk zitting hadden. In maart 2006 is de BRL ter goedkeuring aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Met plaatsing in de wetgeving, zie artikel 6.15 A van het Arbobesluit, eind 2006 is daarmee aangetoond dat de Minister de BRL heeft goedgekeurd. Echter zijn door een andere overheidsbesluit vooralsnog geen certificerende instellingen aangewezen, waardoor het niet mogelijk is om aan de verplichting te voldoen een certificaat als bewijs van het houden van een gedegen onderhoudssysteem te tonen.

Echter naar de inhoud van de BRL D&C wordt in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk verwezen.
Daarnaast acht de Arbeidsinspectie de "stand der techniek" van groot belang. Vanwege het uitblijven van aanwijzing van Certificerende instellingen, kunt u dus niet met een certificaat aantonen dat u volgens de BRL uw onderhoudssysteem beheert, maar middels uw admnistratie (databestand e.d.) kunt u het wel aantonen.

De BRL zal na de stelselherziening certificatie vervangen worden door het Certificatieschema voor het systeemcertificaat voor onderhoud van duik- en caissonmateriaal (WOD-O) onder Stichting Werken onder Overdruk (SWOD). www.werkenonderoverdruk.nl
Vooralsnog onder huidige wetgeving geldt de BRL D&C. NOTE: Hou er rekening mee dat u conform de BRL D&C uw onderhoud moet uitvoeren.!!!!!!

  

N-Sea kondigt intentie overname Subcom aan 

De N-Sea Group BV en Subcom BV hebben een Letter of Intent getekend met betrekking tot de
acquisitie van Subcom BV door de N-Sea Group BV. Vanaf januari 2012 zal Subcom BV worden geintegreerd in de organisatie van N-Shore Diving BV. Oprichter en algemeen directeur van Subcom BV Rodger Weitzel wordt na de overname General Manager van N-Shore Diving BV.

�N-Shore Diving BV heeft al een sterke marktpositie in Zuid West Nederland, echter door onze basis te versterken kunnen we beter op de markt reageren en de volgende stap zetten. Subcom BV is een bedrijf dat zich heeft bewezen in de markt waarin wij opereren en is van grote toegevoegde waarde voor onze organisatie�: zegt Gerard Keser Managing Director van de N-Sea Group BV.
"Door onze krachten te bundelen met N-Shore Diving BV ben ik verzekerd van een stabiele toekomstige basis voor mijn klanten en werknemers en zien we de toekomst met zeer veel vertrouwen tegemoet� aldus Rodger Weitzel algemeen directeur van Subcom BV Partijen streven ernaar de transactie aan het einde van deze week afgerond te hebben. Tot 1 januari 2012 zal Subcom BV onder haar eigen naam en vanuit haar eigen vestiging opereren, daarna wordt zij ge�ntegreerd in de organisatie van de N-Sea Group.

N-Shore Diving BV (voorheen Noordhoek Diving Company BV) is binnen de N-Sea Group BV het bedrijf dat zich bezig houdt met alle werken op het in-shore en civiele vlak. De N-Sea Group BV is al meer dan 50 jaar een toonaangevende onderwater aannemer op het gebied van installatie en constructie, duikwerk en ROV en survey diensten. Het is een vertrouwde naam bij nationale en internationale klanten in de olie en gas, bagger en kabel industrie, en op het
gebied van (duurzame)energie.

Subcom BV is een in 2003 opgericht internationaal opererend bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de aannemerij en uitvoering van onderwaterwerken, maritieme en industri�le service en survey.
Meer informatie: Afdeling Communicatie, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of bel +31 (0)6 51621487
 

Wals Diving and DISA International join forces in Offshore Windfarm Sector 

Wals Diving and DISA International have established an exclusive cooperation under the name of C-Ventus BV to provide reliable and cost-effective and marine solutions withing the Offshore Windfarm industry.

Since 2006, the partners of the Joint Venture Company C-Ventus BV have conducted a great variety of works in the Offshore Windfarms such as: Offshore Windfarm Egmond aan Zee, Prinses Malaia Windfarm, Belwind and Thornton Bank. 

The partners within C-Ventus have considerable experience in subsea cable, pipeline and structural inspections on offshore oil & gas installations as well as in surveying subsea jacket foundations and structures and as such C-Ventus has the ability to provied comprehensive services to Offshore Windfarm clients through annual inspection programs. The programs are designed to monitor and determine the ongoing need for remidal action and intervention on assets in a marine environment.

for more details see the press release

 

IHC Merwede aquires Hytech

IHC Merwede has acquired Hytech on 3 May 2011. This acquisition enables IHC Merwede to further secure its position in the offshore market. IHC Merwede designs and constructs dive support vessels suitable for activities to a depth of 300 metres. Hytech designs the on-board equipment required by these vessels. By combining knowledge and equipment, IHC Merwede is now able to develop complete saturation diving systems in house.

The acquisition is beneficial for both companies. Govert Hamers, President of IHC Merwede: 'Thanks to Hytech, we now have an in-house centre of knowledge for offshore diving activities and are able to supply our offshore vessels with diving equipment. In addition, we are able to speed up the expansion of Hytech, because of our financial capabilities.' Jan Lagrouw, Director of Hytech, sees the access to essential know-how as an important advantage: 'IHC Merwede�s knowledge, combined with its financial backing, allow us to develop, manufacture and support larger, more complex and capital-intensive diving systems.'

Hytech will be named IHC Hytech under the flag of IHC Merwede, but the company will operate independently and maintain its existing activities.


N-Sea luidt nieuwe fase voor Noordhoek in

Meer dan vijftig jaar Noordhoek-ervaring leeft voor in N-Sea
Noordhoek sluit een aantal roerige maanden af. Maanden waarin veel inspanning van de Noordhoek medewerkers werd gevraagd. In �Value Enhancement Partners uit Amsterdam hebben we enorm bevlogen en bijzonder ambitieuze partners gevonden. De energie stroomt hier als nooit tevoren En onze nieuwe naam N-Sea bevestigt dat!� aldus Commercieel Directeur Cees Noordhoek.

De kapitale �N� is prominent onderdeel van de naam en het logo om de meer dan vijftig jaar ervaring onder de naam Noordhoek in de markt te benadrukken. Want het vertrouwen in ons werk en onze mensen is nog altijd uitzonderlijk hoog�.

Met de nieuwe naam wil N-Sea zich nog breder, krachtiger, internationaler en klant gerichter presenteren: met offshore en survey, maar ook met het al vele jaren goed en continu presterende Seatec dat onder N-Sea met de naam N-Seatec naar buiten zal treden. De inshore tak van N-Sea voorheen Noordhoek Diving, zal N-Shore gaan heten.
�Maar�, benadrukt Cees Noordhoek �de nieuwe naam en het logo zijn prachtig en bijzonder ambitieus, uiteindelijk wordt je imago bepaald door je prestaties. Zo nuchter is onze markt, zo nuchter is N-Sea. Daar zijn we ons bewust van maar in de komende maanden zullen we onze ambities waarmaken�.
Rond de naamswijziging en het nieuwe logo is een kleurrijk magazine uitgebracht met wetenswaardigheden over N-Sea. Het magazine is ook op de website te raadplegen: www.n-sea.com


NADO-leden 10% korting voor Offshore/Maritieme opleidingen bij Falck Nutec Op7 maart 2011 heeft de NADO-voorzitter, de heer L. Lagarde een overeenkomst ondertekend met Falck Nutec zodat de leden van de NADO een korting van 10% krijgen voor Offshore/maritieve trainigen over 2011.  Een kopie van de overeenkomst is toegezonden aan de leden en opvraagbaar bij het Secretariaat. Leden, die gebruik maken van dit aanbod, kunnen verwijzen naar de website van NADO om aan te tonen dat ze lid van de NADO zijn. Indien nodig kan ook een verklaring worden opgesteld.
Voor meer informatie: NADO-secretariaat  015 2512022


INTRAMAR insurances introduceert nieuwe verzekering voor beroepsduikers.

INTRAMAR insurances introduceert nieuwe verzekering voor beroepsduikers.

INTRAMAR insurances heeft in samenwerking met een vooraanstaande Nederlandse verzekeraar een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige beroepsduikers ontwikkeld.

Unieke kenmerken zijn de maximale acceptatieleeftijd (40 jaar voor beroepsduikers) en de acceptatie-procedure: deze kan vrijwel altijd zonder medische keuring. Dit met het oog op duikers die offshore en/of internationaal werken. Verder zijn er tariefvoordelen door een instapkorting, een no-claim korting en door premievrijstelling in het laatste verzekeringsjaar. Aanvragers betalen geen premie tot 2011.

Met de introductie van dit product is het aantal verzekeringen dat INTRAMAR insurances aan beroepsduikers aanbiedt verder uitgebreid.

INTRAMAR insurances is sinds 1994 als gespecialiseerd assurantietussenpersoon actief voor bedrijven en ondernemers in de maritiem-technische industrie, inclusief de internationale olie- en gasindustrie en de offshore windindustrie. Het kantoor is gevestigd aan de buitenhaven van Den Helder, Het Nieuwe Diep 34 A8.

IDSA Annual Meeting in The Netherlands

The Annual Meeting of the International Diving Schools Association will take place in the Netherlands. 
The chairman Leo Lagarde is busy to prepare the meeting in Rotterdam. The meeting will take place in the office of Smit Salvage in Rotterdam.
See for more details the website of the IDSA. www.idsaworldwide.org

NADO download groot document openbaar

NADO verwelkomt nieuwe voorzitter, Leo Lagarde 
Leo Lagarde is op 8 april 2009 door de NADO Algemene Ledenvergadering gekozen tot voorzitter.

Van 1965 tot 2004 was de heer Leo Lagarde werkzaam bij de Koninklijke Landmacht waar hij diverse functies heeft bekleed, zoals Duikco�rdinator Koninklijke Landmacht en Duikofficier. Zijn militaire loopbaan heeft hij be�indigd in de functie van Commandant van de Defensie Duikschool te Vught, waarna hij met militair pensioen is gegaan. Tegenwoordig runt hij zijn eigen Duiktechnisch Adviesbureau op het gebied van veiligheid .

De heer Lagarde is tevens voorzitter van de IDSA (International Diving School Association)

Van links naar rechts: C. Raijmakers (vice-voorzitter), L. Lagarde (voorzitter) en
C. Vermeer (bestuurslid)