Download

Meldplicht duikarbeid


Arbocatalogus Werken onder Overdruk (duikarbeid, hyperbare geneeskunde, caissonarbeid en overig duikarbeid) kijk op www.ArbocatalogusWoO.nl


Nieuwsberichten

Stelselwijziging persoonscertificatie en systeemcertificatie 

Nieuwsberichten NADO


   
Welkom
NADO
NADO
Buitenhofdreef 280
2625 RE Delft
Telefoon 015-251 2022
Telefax 015-251 2021
KvK 40398357

De leden
De NADO heeft 29 leden, die samen ruim 95% van de Nederlandse duikindustrie vertegenwoordigen. NADO-leden zijn onder andere werkzaam in de offshore, inshore civiele onderwaterbouw, inshore shipping en berging.
Maak kennis met de leden »

Beroepsduiker worden  

Nationale (Duik)wetgeving  

Arbocatalogus Werken onder Overdruk

Bekijk de  
Arbobrochure Duikarbeid van de Arbeidsinspectie

Arbeidstijdenwetgeving in de mijnbouwsector 

Internationale (Duik)wetgeving

Veiligheid

Safety Flashes

NVB Ned. Vereniging van Beroepsduikers

In het kort

Welkom op de website van de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen. U vindt hier informatie over de Nederlande Duikindustrie en de duik-en aanverwante activiteiten die in de NADO verenigde bedrijven kunnen uitvoeren:
 • duikwerk ten behoeve van de offshore olie -en gaswinning
 • inshore duikwerkzaamheden in de havens
 • civiele onderwaterbouw en bergingswerkzaamheden

Nieuwsberichten van onze leden

De Arbocatalogus Werken onder Overdruk (www.ArbocatalogusWoO.nl) is  ook beschikbaar in de Engelse taal. !!!


Maart 2012: SZW publiceert de Werkveldspecifieke Certificatieschema's (persoonscertificatie)

De Directie Arbeidsomstandigheden van het ministerie van Sociale Zaken (SZW) gaat in 2012 op een andere wijze gebruik maken van het stelsel van accreditatie en certificatie, cf EU-Beleid. Sinds 2002 werkt de overheid al aan deze wetswijziging. Dit geldt voor alle beroepen die vallen onder de term “hoog risicovol arbeid”, zoals asbest, arbeidshygiëne, verticaal transport en werken onder overdruk, waar duikarbeid onder valt.

SZW heeft destijds een raamwerk van de modeldocumenten gepresenteerd en de betrokken partijen in de diverse branches (werkgevers en werknemers) gevraagd om deskundige inbreng om zo te komen tot certificatieschema’s, waarop de Certificerende Instellingen (CI’s) moeten toetsen.

 

De door de partijen opgestelde certificatieschema’s worden beoordeeld door de Raad van Accreditatie (www.RvA.nl ) en op basis van deze beoordeling goedgekeurd door SZW. Voor de sector Arbeid onder Overdruk zijn de certificatieschema’s in 2009 aangeboden. Na verwerking van de opmerkingen van SZW in 2010 vond er een tweede ronde plaats. Eind 2011/ begin 2012 vond SZW de inhoud aansluiten op het overheidsbeleid.

 

Op 16 maart 2012 zijn de (certificatie)schema’s in het kader van de stelselwijziging Certificatie Arbeidsomstandigheden in de Staatscourant gepubliceerd (zie publicatie 4230). Hiermee is Fase I de opstartfase afgerond en treedt Fase II op 1 juli 2012 in werking.   Er is een overgangsregeling van 2 jaar (t.e.m. 1 juli 2014).

 

In de werkveldspecifieke certificatieschema’s (WSCS) staan de eisen waaraan de certificaathouders moeten voldoen en waarop de CI’s moeten toetsen.

Het nieuwe stelsel schrijft een nieuwe hiërarchie anders dan onze industrie gewend was, voor. Zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Beheerstichting. Daarom heeft SZW de Beheerstichting Werken onder Overdruk (kortweg SWOD) in 2008 opgericht. De opstartfase, waarbij SZW de ontwikkelingen nauw volgde en daar waar nodig, sturing gaf, duurde van 2008 – 2011.

 

Begin 2012 onderging de Beheerstichting SWOD een statutenwijziging vanwege beëindiging van de opstartfase en de aanvang van de beheerfase.

 

Onder SWOD opereert het Centraal College van Deskundigen (CCvD), hierin zijn de diverse disciplines uit de Sector Werken onder Overdruk vertegenwoordigd zoals Defensie, Brandweer en Civiel.

 

De diverse disciplines (brandweer, defensie en civiel) vormen zelf het College van Deskundigen (CvD), waarin alle partijen per discipline zijn vertegenwoordig. Deze partijen behartigen het belang van hun achterban, zoals werkgevers en werknemersorganisaties. De voorzitters van deze Colleges hebben zitting het Centraal College van Deskundigen onder SWOD.

 

Het SWOD CCvD verzamelt en oordeelt de deskundige inbreng van de CvD’s en adviseert het Bestuur van SWOD.

Onder SWOD wordt ook door een Centrale Examencommissie samengewerkt aan één itembank (examenvragen / meetmomenten) en één examenreglement.

 

De Certificerende Instellingen (CI’s) aangewezen door SZW op basis van een positieve beoordeling door de Raad van Accreditatie, certificeren (toetsen/beoordelen) conform de door SZW goedgekeurde certificatieschema’s, die door het CCvD voor SWOD is opgesteld. De CI plaatst bij verstrekking van het certificaat de certificaathouder in een openbaar register, dat wordt beheerd door de beheerstichting SWOD.

 

Voor meer informatie

www.werkenonderoverdruk.nl

 

Naast de hierarchie wijzigt ook de terminologie.

Bijvoorbeeld: momenteel is de opleiding Duikarbeid opgebouwd uit 4 modules, te weten Categorie D, A, B en C.
Vanaf 1 juli 2012 zijn dat 8 modules.

 

Te weten

 • A1 Scuba tot 9 meter  (= huidig D)
 • A2 Scuba tot 15 meter
 • A3 Scuba tot 30 meter  (= huidig A)
 • B1 SSE tot 15 meter
 • B2 SSE tot 30 meter (= huidig B overgangsregeling 1994/1995)
 • B3 SSE tot 50 meter offshore
 • B4 SSE tot 50 meter met wetbell  (= huidig B)
 • C  Closed Bell/saturatie  (= huidig C).
   

Daarnaast moet er een strikte scheiding komen tussen opleiden en certificeren. Degene die opleidt mag niet betrokken worden bij het examinerings/beoordelingsmoment wat leidt tot uitgifte van het wettelijke certificaat .

 

En er is sprake van daadwerkelijk hercertificering!

Voor het duikmedische deel (begeleider en arts) werd dit al gedaan omdat het certificaat met een geldigheid van twee jaar werd uitgegeven.

Voor Duikarbeid en Duikploegleider kon men tot op heden volstaan met aantoonbaar actuele werkervaring d.m.v. logboek. Echter, het nieuwe stelsel schrijft nu voor dat de duiker en/of duikploegleider dit daadwerkelijk moet laten bevestigen door de CI. Certificaten worden in het nieuwe stelsel op basis van hertoetsing (zie certificatieschema’s) afgegeven voor 4 jaar en na 2 jaar dient er een tussentijdse controle (logboekonderzoek) plaats te vinden. 

Actieve duikers en duikploegleiders worden aangeraden contact op te nemen met de certificerende instantie, civiel: het NDC www.ndc.nl  


 


NADO-leden 10% korting voor Offshore/maritieme opleidingen
bij Falck Nutec    

Op7 maart 2011 heeft de NADO-voorzitter, de heer L. Lagarde een overeenkomst ondertekend met Falck Nutec zodat de leden van de NADO een korting van 10% krijgen voor Offshore/maritieve trainigen over 2011.  Een kopie van de overeenkomst is toegezonden aan de leden en opvraagbaar bij het Secretariaat. Leden, die gebruik maken van dit aanbod, kunnen verwijzen naar de website van NADO om aan te tonen dat ze lid van de NADO zijn. Indien nodig kan ook een verklaring worden opgesteld.
Voor meer informatie: NADO-secretariaat  015 2512022